top of page

 REGLAMENT DE RÈGIM INTERN  CD MORELL

INTRODUCCIÓ

 

Tot jugador del C.D. MORELL complirà aquesta normativa interna. Des de la direcció Esportiva i de la Junta Directiva volem donar-te la més cordial benvinguda i desitjar-te que la teva estada en el nostre Club sigui la més llarga i positiva possible, ajudant-te a evolucionar en la teva progressió futbolística i també millorar-te com a persona. Per al bon funcionament del Club s'ha dissenyat aquest règim intern, el qual haurà de llegir detingudament. En el Club trobaràs persones i serveis que estaran a la teva disposició, que hauràs de respectar, i dels quals hauran d'exigir els teus drets, confirmats en aquest règim intern.

 

El present reglament és d'àmbit intern i aplicable a tots els membres del Club, independentment del càrrec que ocupin. Aquesta normativa és aplicable a tots els equips del Club, i alhora compatible amb el propi règim intern que disposi cada equip.

 

Pretén ser una eina de treball per consensuar tot un seguit de actituds i comportaments, amb la finalitat que la convivència i la disciplina en el club siguin el fidel reflex de la història d'un Club amb més de 65 anys d'història.

 

El present reglament intern podrà ser modificat prèvia proposició per escrit de qualsevol membre del Club i aprovat per acord de la Junta Directiva.

SENTIMENT DEL CLUB

 

El Club de futbol CD MORELL és un Club amb molts anys d'història que representa a aquest poble emblemàtic, el teu, com a jugador formes part del Club i has de col·laborar a potenciar el bon nom del Club ja sigui amb els teus actes, amb la teva imatge i amb la teva actitud.

 

Formar part d'aquest Club ha de ser un orgull per a tu, alhora que una responsabilitat, t'obliga a una sèrie de deures i t'ofereix uns drets.

 

Entre tots els membres del Club hem de fer un Club més gran dia a dia. Més fort tant a nivell esportiu i social. Independentment de quin sigui la teva funció, has de col·laborar al màxim perquè això sigui possible.

 

Màxim respecte a totes les persones amb les quals ens relacionem: companys, entrenadors, jugadors, àrbitres, aficionats, directius, etc.

 

Màxim respecte cap a les nostres instal·lacions i material, ja siguin propis, d'altres Clubs o Entitats.

 

Màxim respecte a les normes i regles establertes en el present reglament intern.

 

Els membres del nostre Club han de ser: humils, professionals, honests i entusiastes en la labor que realitzen al Club. Han de tenir uns hàbits correctes, tant higiènics com d'alimentació i descans.

 

S'evitaran aquells hàbits i actituds que puguin perjudicar tant a tu com a la imatge del club.

 

Representem un Club i hem de dignificar la seva imatge, sabent que la imatge del Club és la nostra.

OBJECTIUS DEL CLUB

 

Formació progressiva de jugadors/as de futbol, formació física, tècnica, tàctica i estratègica tenint en compte conceptes tan importants com la companyonia, respecte, educació, esportivitat i bon comportament tant en els entrenaments com en els partits.

 

Formació progressiva d'entrenadors/as per a les diferents categories i ajudant en tot el possible concorde al Club, en les ajudes necessàries per a la realització de cursos de formació.

 

Creació d'un ambient agradable i disciplinat, que faciliti el desenvolupament de totes les activitats que es realitzin dins del Club.

Augmentar la massa social del Club: Jugadors, entrenadors, familiars, socis, directius, amics, simpatitzants,  etc.

INSTALACIONS

 

Les instal·lacions esportives utilitzades pel club per a la realització dels entrenaments i partits són instal·lacions municipals per la qual cosa hem de cuidar-les i respectar-les al màxim, ja que són de tots els ciutadans.

 

El jugador/a tindrà un ús adequat i responsable de les instal·lacions i del material esportiu. En cas d'un mal ús d'aquestes el responsable de les instal·lacions podrà denegar l'accés al camp al jugador/a o equip, així com del material.

 

Els jugadors /as són responsables de recollir les pilotes i material utilitzat una vegada acabats els entrenaments i de deixar el camp recollit. La conservació i bon ús de les instal·lacions (camp i vestuaris) són responsabilitat dels jugadors/as.

EMPLEATS DEL CLUB

S'entén com a empleats del Club qualsevol persona que, de forma directa o indirecta faci un servei en el Club, independentment de si percep gratificació o no, sempre que aquest representant al Club.

Tota persona vinculada al Club haurà de respectar tant les instal·lacions com al personal, demostrant una correcta educació i comportament, ja que la imatge del Club és la de les persones que treballen.

El personal del Club que disposin d'uniforme oficial del Club, haurà d'usar-ho als moments precisos.

COORDINADOR

És triat, o destituït, per acord de la Junta Directiva del Club i nomenat o cessat pel President.

Planifica, dirigeix i coordina totes les activitats esportives que es realitzen en el futbol basi. Controla totes les activitats de caràcter disciplinari d'acord amb les disposicions vigents.

Té com a objectiu fonamental la gestió, seguiment i control d'equips i jugadors, en totes les categories i edats, vigilant l'adequat compliment de la formació integral de tots i cadascun dels jugadors del Club.

Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el Club. Gestió de fitxes, canvis d'horaris, dies de partit, convocatòries, amistosos, etc.

Estarà en disposició de solucionar qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació dels entrenadors.

Avaluació, control i seguiment dels entrenadors, orientant-los esportivament i fent les recomanacions que es creen necessàries. Té la facultat de cessar del seu càrrec a qualsevol entrenador que no compleixi amb les seves responsabilitats, segons l'indicat en el present reglament.

Informar a la Directiva de tots aquells assumptes esportius i disciplinaris que afectin al Club.

Vetllar pel compliment del règim intern.

Control periòdic del material esportiu de cada equip.

Propostes a la Directiva d'aspectes relatius a la millora del funcionament de l'àrea esportiva.

Facultat per passar jugadors d'un equip a un altre per motius tècnic-esportius, fins i tot d'una categoria a una altra sempre sense incomplir el reglament de la Federació Catalana de Futbol.

Atendre les consultes dels pares o familiars dels jugadors.

Guardar les mateixes formes de respecte i comportament com qualsevol un altre component del Club.

ENTRENADORS

Els entrenadors són aquells membres del Club que exerceixen la funció docent en l'àmbit esportiu, i l'exercici del qual s'orientés a la realització de les finalitats educatives i esportius establerts en l'ideari del Club.


Per la seva proximitat al jugador, constitueixen l'eix principal de la seva formació i gaudeixen de l'absoluta confiança tant del Coordinador, com de la Junta Directiva.

La designació d'entrenadors competeix a la Junta Directiva, a proposta del Coordinador.

 • DRETS

 

A exercir les seves funcions dins del respecte a l'Ideari del Club, en els equips de treball que se'ls destini.

 

A ser informat per qui correspongui dels assumptes que concerneixen al Club en general i a ells en particular.

 

A ser tractats amb correcció i respecte per la resta d'estaments i integrants del Club.

 

A utilitzar els mitjans materials i instal·lacions del Club per complir les finalitats del mateix.

 

A presentar peticions, suggeriments i queixes de l'ordre esportiu per escrit davant els òrgans del Club.

 • DEURES GENERALS

 

Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec i una vegada aprovada pel Coordinador, desenvolupar i complir amb la programació establerta.

 

Es treballa amb un equip designat del Club, sempre recordar-ho.

 

Mantenir un aspecte i una conducta digna i respectuosa en el desenvolupament de les seves funcions. Portar sempre l'equipament esportiu adequat a l'activitat que es tracti.

 

No suspendre o modificar horaris o dies d'entrenament sense coneixement del coordinador.

 

Atendre les consultes dels jugadors, estimular el seu esforç i afavorir la convivència.

 

Atendre les consultes dels pares dels jugadors amb vista a compartir la tasca educadora en l'àmbit de la seva competència.

 

Aplicar el règim disciplinari del Club, en el nivell de la seva competència.

 

Col·laborar amb les diferents activitats que es realitzin en el Club.

 

Respectar i complir amb els acords presos per la Junta Directiva.

 • ENTRENAMENTS

 

Preparar els entrenaments amb els objectius per cada entreno i aspectes a millorar.

 

Arribar amb temps d'antelació a l'inici dels entrenaments per preparar el material i rebre als jugadors.

 

Dirigir l'entrenament intentant aprofitar al màxim el temps per a la millora dels jugadors i mantenint la disciplina en grup.

 

Recollir i comptabilitzar el material assignat al seu equip en acabar l'entrenament (pilotes, petos…).

 

Fomentar el respecte pel material del Club i instal·lacions.

 

Control del vestuari mentre els jugadors es dutxen, esperar fins que acabi l'últim jugador.

 

Portar un control d'assistència dels entrenaments.

 • PARTITS

 

Fer convocatòries en l'últim dia d'entrenament si fos necessari.

 

Tenir controlat tema de fitxes i roba per al partit.

 

Tenir telèfons de tots els jugadors o dels pares per poder localitzar-los.

 

Arribar abans de l'hora de convocatòria, donarà tranquil·litat als jugadors i pares. S'esperés un màxim de 15 minuts si algun jugador no ha vingut i no se li ha pogut localitzar.

 

Estar en el camp on es jugués 1 hora abans de l'inici del partit.

 

Dirigir el partit cuidant les formes, el llenguatge i fomentant l'esportivitat i el rendiment tant individual com a col·lectiu.

 

Control estadístic de minuts jugats, targetes, gols i un altre tipus d'incidències que es considerin necessaris.

DELEGATS

 

Al començament de cada temporada esportiva, obligatòriament es triarà un delegat per equip, que constés amb fitxa federativa.

Serà l'encarregat de tenir la informació precisa per al bon funcionament de l'activitat (telèfons jugadors, adreces, persones de contacte).

 

Serà el responsable del material del Club que es portessin als partits.

 

Serà l'interlocutor amb el col·lectiu arbitral, farà que es respecti als àrbitres, tant per la part del cos tècnic com dels propis jugadors. Atendrà en tot el que faci mancada en els partits de casa a l'àrbitre (acompanyar al vestuari, proporcionar-li beguda).

 

Serà el responsable del tema burocràtic de l'equip, ja siguin les fitxes, revisar les actes una vegada ja redactades, repassar i verificar que tot aquest correcte.

 

Actuarà com a portaveu entre els pares i la Junta Directiva, aconseguint l'adequat clima de col·laboració.

 

Col·laborarà amb l'entrenador en la bona marxa de l'equip. Transmetrà a la Junta Directiva els sugeriments, queixes i observacions de tot tipus que els pares desitgin fer arribar perquè s'adoptin les mesures oportunes.

 

Control del vestuari després del partit fins que surti l'últim jugador. Aprofitar per recollir la roba del partit i deixar-la en el seu lloc per a la bugaderia.

JUGADORS 

 • DRETS

 

El jugador té dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat.

 

Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d'accés als diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament o aptituds per a l'esport.

El Club es compromet a facilitar:

 

     - Un entrenador per equip

     - Instal·lacions esportives adequades

     - Material esportiu.

     - Equipament donat pel Club i disponible per comprar en les oficines del mateix Club.

     - Un horari d'entrenament.

     - Participació dels equips en competicions oficials.

     - L'ensenyament de la disciplina esportiva.

     - La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral de l'esportista.

 

Tots els jugadors tenen dret al fet que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions físiques i morals.

 

Els esportistes tenen dret a participar en el funcionament del Club, a través de la designació de capitans de cadascun dels diferents equips.

 

Tots els jugadors/es de l'entitat tenen dret al fet que es respecti la seva integritat física i moral així com la seva dignitat personal, no podent ser objecte, en cap cas de tractes vexatoris o degradants.

 

Obtenir la carta de llibertat en donar-se de baixa en el Club, sempre que estiguin al corrent de les quotes de pagament i hagin retornat tota la roba.

Tots els membres del Club estan obligats al respecte dels drets dels futbolistes que s'estableixen en la present normativa interna.

 • DEURES

 

El comportament ha de ser exemplar dins i fora dels terrenys de joc, demostrant respecte cap als adversaris, àrbitres, entrenadors i personal de les instal·lacions, tenint present la institució i el poble al que representen.

 

Tot jugador podrà ser requerit per motius tècnics a disputar partits o entrenaments amb qualsevol categoria superior de l'entitat, estant obligat a acudir a aquestes convocatòries, el negar-se a acudir podrà ser motiu de sanció per part del Club.

 

La roba per a la disputa dels partits és propietat del Club i haurà de ser retornada en finalitzar la temporada.

 

En cas de baixa durant el transcurs de la temporada, es considerarà baixa definitiva a l'efecte de devolució de la roba. El Club podrà prendre les mesures econòmiques i disciplinàries oportunes a efectes federatius en els casos d'incomplir aquest apartat.

 • ENTRENAMENTS

 

Assistir als entrenaments prèviament establerts, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar en tots els aspectes.

 

Els jugadors hauran d'estar completament equipats i preparats per donar començament l'entrenament amb rigorosa puntualitat.

 

Ningú pot començar o anar-se d'un entrenament sense el consentiment de l'entrenador.

 

Cuidar el material esportiu del Club i les seves instal·lacions fent un ús adequat i correcte dels mateixos. Ajudar amb el material a l'inici i al final de l'entrenament si fos necessari.

 

Durant la sessió d'entrenament no es pot portar rellotge, pendents, pircings o altres elements que puguin ocasionar dany a un mateix o a un company.

 

S'utilitzarà la roba adequada i designada pel Club.

 

Es mantindrà una relació correcta i cordial amb els companys. S'evitessin insults i les bromes pesades de mal gust, de no ser així, serà motiu de sanció. Crear un vincle d'amistat amb els companys, tots formen part del mateix equip i del mateix Club.

 

La relació amb els entrenadors, a l'igual, que amb la resta del personal del Club, estarà basada a l'educació i respecte, saludant-los tant a l'arribada com quan es van del camp, donant-los la mà.

 

Assumir respectuosament les consignes i indicacions dels entrenadors, acudint ràpid a la trucada de l'entrenador deixant immediatament qualsevol activitat que s'estigui desenvolupant.

 

El jugador estarà disposat a tot moment, a formar part d'un altre equip de l'entitat, transitòriament o definitivament, si així ho decideix la Comissió Tècnica.

 

En l'àmbit d'actuació del Club, en el camp, o mentre s'estigui sota la responsabilitat del Club, no es permet fumar, ni beure begudes alcohòliques.

 

No es pot faltar a cap entrenament per cap concepte (inclòs lesió i mal temps), si no s'avisa amb anterioritat a l'entrenador i est li dóna permís.

 

L'entrenador ha d'estar al corrent de les lesions, malalties i de les condicions físiques i anímiques que impedeixin al jugador rendir en els entrenaments.

 • PARTITS

 

Assistir a tots els partits als quals siguin convocats i amb l'antelació determinada per l'entrenador, amb la roba esportiva del Club.

 

Sent l'equipament esportiu el principal element identificador, els jugadors estan obligats a portar-ho.

 

Assistir en les condicions ideals per jugar al futbol. El jugador ha de cuidar el seu cos, ja que és l'eina de treball i per aquest motiu ha d'evitar aquelles activitats i conductes que posin en perill o condicionin el seu rendiment esportiu.

En el cas dels partits fora de casa, no es permetrà anar directament al camp sense avisar prèviament a l'entrenador.

 

El comportament ha de ser sempre el correcte, evitant a tot moment accionis que perjudiquin la imatge del Club, i la del propi jugador. Respectar als àrbitres, equipo rival, i per descomptat als propis companys.

 

El jugador té l'obligació d'avisar amb la suficient antelació, de la no assistència al partit, per permetre la convocatòria d'un altre jugador.

 

Els jugadors lesionats, els no convocats, tots tenen l'obligació d'assistir als partits que l'equip disputi.

 

Cal sortir perfectament uniformats al partit, samarreta per dins dels pantalons, pantalons en la cintura, les mitgetes a l'altura dels genolls, usar espinilleres. Tots junts, som un equip. No es pot estar en la banqueta sense samarreta, o llevar-se aquesta abans d'entrar al vestuari.

 

Totes les decisions i ordres que donen els entrenadors durant el transcurs d'un partit han de ser respectades, no fer cas d'orientacions, comentaris o suggeriments que des de fora del camp ens fan arribar persones que no són de Cos Tècnic. Si això ocorre el jugador serà substituït immediatament.

 

En finalitzar el partit donar la mà a l'àrbitre i als adversaris, es guanyi o es perdi el partit.

 

Comprometre's a complir aquestes normes dins i fora del Club.

 

Recolzar i donar ànims sempre als teus companys, mai realitzar crítiques negatives de l'equip, del Club o dels teus companys. No busquis excuses en els altres, solament el teu esforç i el teu treball faran de tu un jugador millor.

 

Si les coses no surten bé, no et desanimis, amb perseverança i voluntat al final tindràs la teva recompensa.

 

La humilitat és la millor virtut d'un futbolista, mai cal menysprear a un company ni a un rival d'un altre equip.

 

Entrena bé, descansa bé, menja bé i veuràs com a millores.

PARES/TUTORS

 

La col·laboració dels pares amb nosaltres podem resumir-la de forma genèrica, en què la inscripció d'un jugador pel C.D MORELL, suposa el reconeixement i acceptació per part dels pares de les activitats que realitza el Club i els compromet a respectar les normatives de funcionament intern, així com procurar que els seus fills les respectin. És per això que el Club té el ple convenciment que la participació i implicació dels pares/mares/tutors dels nostres jugadors/as és fonamental per poder dur a terme el nostre projecte. Sense ells, especialment en els quals tenen fills/as en els equips més joves, seria impossible la consecució dels nostres objectius.  

 

Al principi de cada temporada es facilitaran les dades administratives i autoritzacions pertinents que el Club els sol·liciti.

 

Es comprometran a efectuar els pagaments acordats i requerits pel Club, en la forma i terminis establerts. El no compliment de qualsevol d'aquests pagaments suposarà la retirada de la fitxa, per part de la Junta Directiva, fins al compliment corresponent.

 

Els pares tenen dret a ser informats de la marxa esportiva i del comportament dels seus fills. Sabem que els pares són els que coneixen millor als seus fills i que la seva intenció és bona, però de vegades una pressió afegida pot perjudicar notablement el seu rendiment. Per aquesta raó, el millor és que els jugadors segueixin les instruccions dels seus entrenadors sense cap tipus d'influència externa.

 

Podran sol·licitar entrevistes amb l'entrenador, coordinador o responsable esportiu per aclarir qualsevol aspecte relacionat amb els seus fills.

 

Podran fer suggeriments i aportacions positives, orientades a la millora del funcionament del Club.

 

Tenen prohibit l'accés als vestuaris.

 

S'han d'acceptar les decisions preses pels entrenadors o coordinadors que afectin a l'àmbit esportiu. Qualsevol dubte o consideració serà atesa pels coordinadors.

 

S'han d'evitar comentaris tècnic-tàctics als entrenadors i jugadors tant en els partits com en els entrenaments, cal recolzar i facilitar la labor dels entrenadors en les seves tasques.

 

Procuraran en la mesura de les seves possibilitats, acompanyar a l'equip i col·laborar en el desplaçament dels jugadors als camps aliens.

 

El comportament ha de ser exemplar, s'evitarà utilitzar vocabulari groller o tenir actituds poc correctes amb àrbitres, altres pares, contraris, entrenadors, jugadors, tant en partits com en els entrenaments.

 

Evitar davant dels seus fills/as qualsevol crítica sobre l'entrenador o altres jugadors/es.

RÈGIM DISCIPLINARI

La present normativa serà aplicable a tots els jugadors del club.

 

Els membres de la Junta Directiva en general, el Coordinador i entrenadors en particular, posaran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquesta normativa, mitjançant el contacte i col·laboració constant. 

 

Sense perjudici d'accions posteriors, els entrenadors podran adoptar les mesures que considerin pertinents per mantenir l'ordre dins de l'equip, comunicant-li amb posterioritat al Coordinador.

 

Les sancions federatives arribades del comitè de disciplina i que suposin una càrrega econòmica per al Club seran assumides totalment per l'infractor, ja sigui aquest jugador, entrenador, delegat o familiar dels nostres jugadors.

 

COMISIÓ DISCIPLINÀRIA.

 

La comissió disciplinària és l'òrgan encarregat d'estudiar i ,si escau, sancionar, tot tipus de conductes que, per estar en contra del Reglament Intern del C.D. MORELL, mereixin la consideració de falta lleu, greu o molt greu, i estarà composta pel Coordinador i la Junta Directiva.

INFRACCIONS

Les faltes podran ser:

     - Lleus

     - Greus

     - Molt greus

 

Són faltes lleus:

 

- Les faltes injustificades de puntualitat.

- Les faltes injustificades, no reiterades d'assistència a entrenaments i partits.

- L'actitud passiva en entrenaments i partits.

- Falta de respecte o desconsideració cap a algun dels seus companys, entrenador, àrbitre, contraris, públic o qualsevol                    persona relacionada amb l'activitat.

- Mal ús del material o instal·lacions del Club.

- Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa no greus.

- Targetes grogues injustificades, vestimenta inadequada, hàbits higiènics inadequats.

- Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club.

 

Són faltes greus:

- Les faltes injustificades reiterades d'assistència a entrenaments i partits.

- La reiterada i contínua falta de respecte cap a companys, entrenadors, àrbitres, contraris, públic o qualsevol altra persona relacionada amb l'activitat.

- Causar per ús indegut danys greus a objectes o dependències del Club, material, roba, etc.

- No acudir a una convocatòria d'un equip de qualsevol categoria quan el jugador no pertanyi a la mateixa, però que per causa especials i justificades, sigui necessària la seva presència.

- L'agressió física greu a membres del Club, companys, àrbitres, rivals, públic, etc.

- Reiterades faltes lleus en una mateixa temporada.

- Actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.

- Targeta vermella injustificada, hàbits higiènics inadequats.

- Unes altres que el Club consideri com a greus.

 

Són faltes molt greus:

- Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa molt greus contra membres del Club o uns altres en deterioració de la imatge del Club.

- L'agressió física molt greu.

- L'acumulació de 2 0 3 faltes greus.

- Targeta vermella injustificada (agressió), hàbits higiènics inadequats.

- Unes altres que el Club consideri com molt greus.

SANCIONS

Per la comissió de les faltes enumerades s'imposaran les següents sancions:

 • Per falta lleu, es podrà imposar les següents sancions:

 

PRIMER - Amonestació verbal.

 

SEGON - Amonestació escrita a l'infractor amb comunicació si aquest és menor d'edat, als seus pares i/o tutors.

 

TERCER - Suspensió de la pràctica esportiva/o assistència a partits en un període no superior a 8 dies.

 

La 1ª sanció correspondrà imposar-la a l'entrenador, la 2ª i 3ª al Coordinador.

 • Per falta greu, es podrà imposar les següents sancions:

 

PRIMER - Amonestació escrita a l'infractor amb comunicació, si aquest és menor d'edat, als seus pares i/o tutors, amb esment de la sanció en l'expedient del jugador.

 

SEGON - Suspensió de la practica i/o assistència a partits en un període no superior a 15 dies.

 

Totes aquestes sancions seran imposades pel Coordinador.

 • Per falta molt greu, es podrà imposar les següents sancions :

 

PRIMER - Suspensió de la pràctica esportiva i/o assistència a partits en un període comprès entre 16 dies i una temporada.

 

SEGON - Expulsió del C.D. MORELL.

 

La 1ª sanció serà imposada pel Coordinador i la 2ª per la Junta Directiva.

La Junta Directiva podrà acordar la readmissió del jugador prèvia petició i comprovació d'un canvi positiu d'actitud.

El present Reglament de Règim Intern entrés en vigor a partir de la data de la seva aprovació en la Junta directiva.

 

Les modificacions d'aquest Reglament s'aprovessin per proposta de la Junta Directiva.

PROCEDIMENT SANCIONADOR

 

En el cas de faltes greus i molt greus, la Comissió Disciplinària designés entre els seus membres a un instructor que obrirà expedient i cités al jugador/a, als seus pares, en cas de ser menor d'edat, a l'entrenador, al Director Tècnic i a quantes persones al seu judici, pugui aportar dades d'interès ja que finalment informés a la Comissió Disciplinària.

 

La decisió haurà d'acordar-se en el menor termini possible i en tot cas no superar els 10 dies, des que es tingués coneixement de la falta. Les faltes greus i molt greus prescriuran als 3 mesos.

 

Posteriorment, se cités al jugador/a, als pares o tutors d'est/a i a l'entrenador, comunicant-los les faltes que se li imputen i la proposta de sanció acordada.

 

En cas de no estar conforme amb alguna sanció imposada es podrà interposar recurs davant la Junta Directiva en un termini no superior a 48 hores des de la notificació de la sanció. La Junta Directiva es reunirà amb caràcter extraordinari i establirà, en un període màxim de 7 dies, la decisió final, contra la qual no cabra recurs algun.

El desconeixement del present Reglament, no eximeix als integrants del C.D.MORELL del seu obligat compliment i/o de les sancions aplicables per incompliment del mateix.

Aquesta normativa general està oberta a suggeriments, sent la Junta Directiva del C.D. MORELL l'òrgan decisori en tots els casos. Així com qualsevol aspecte que no quedi reflectit en aquesta normativa.

El Morell a 26 de gener de 2019

C.D MORELL.png
comision disciplina.png
bottom of page